Drobečková navigace

Úvod > Pro Firmy > Návratnost investice do webu

Návratnost investice do webu

 

Většina firem je přítomna na Internetu prostřednictvím webových stránek. Minimum však kalkulovala návratnost investice do webu. Přestože tato investice nemusí být z hlediska celkových nákladů firmy nijak závratná, existují nejméně dva dobré důvody, proč se zabývat návratností investice:poznáte skutečné celkové náklady (nejen za samotný web) a naučíte se počítat přínosy webu (a tím jej efektivně používat).

Návratnost investice (angl. return on investment – ROI) se obvykle počítá jako poměr rozdílu výnosů a nákladů (investice) k nákladům a vyjadřuje se v procentech. Příklad:

  • Náklady na e-shop: 50 000,-
  • Zisk z prodeje v e-shopu: 60 000,-
  • Návratnost investice: (60 000,- - 50 000,-) / 50 000,- = 20%

Přes jednoduchý výpočet se objevuje několik zásadních problémů, především jak stanovit výnosy (ne vždy je možné výnosy jednoznačně stanovit), jak spočítat celkové náklady (vedle nákladů na pořízení e-shopu vznikají sekundární náklady, např. na distribuci, vyřizování více reklamací atp.). Také je rozhodující faktor času, za který je návratnost investice posuzována.

Výnosy

Web může být přínosný z mnoha hledisek. Základní funkcí webu je poskytování informací, firmě tedy zajišťuje propagaci značky, výrobku atp. a tím zvyšuje počet potencionálních zákazníků (špatně vytvořený web může mít i opačný efekt). Web však může zajišťovat také prodejní funkci (např. e-shop). Existuje i řada dalších funkcí webu, které podpoří prodej v jiných obchodních kanálech.

Z uvedeného plyne, že ne vždy je možné jednoznačně přínosy webu určit. Často je nezbytné znát situaci před využitím webu pro potřeby srovnání. Vyššího efektu je dosahováno kombinací webu s dalšími marketingovými a/nebo obchodními kroky. V takových případech je někdy jedinou možností kalkulovat pouze celkovou návratost investice (např. web a reklama).

Výnosy mohou být hodnoceny i jako úspora nákladů (např. elektronická dokumentace v výrobkům sníží náklady na tisk a distribuci papírové dokumentace) nebo předejití potencionální ztrátě (např. z důvodu ztráty klientů).

Náklady

Náklady na pořízení webu lze obvykle stanovit snadno. Nicméně s údržbou (např. aktualizace obsahu webu) a provozem webu (např. webhosting) vznikají další náklady. Rovněž je třeba zvážit náklady související např. s prodejem přes Internet (expedice a distribuce výrobků, marketing atp.).

Rámec výpočtu návratnosti investice

Návratnost investice lze vyhodnotit, pokud je jasně vymezen její rozsah (samotný web versus nový způsob propagace firmy prostřednictvím Internetu) a časový faktor (u webu má smysl hodnotit období 1 až 3 roky).

Výše návratnosti závisí na mnoha okolnostech a nelze generálně, bez znalosti konkrétní investice, stanovit optimální výsledek.

Alternativní možnosti hodnocení investice

V některých případech je výhodnější uvažovat jiné způsoby hodnocení investice do webu. Základní možností je posouzení návštěvnosti (či jiných provozních metrik) webu. Dále specificky např. počet návštěvníků, kteří hlasovali v anketě nebo kteří si stáhli elektronickou dokumentaci k výrobkům. Další možností je sledování poměru celkové počtu návštěvníků webu (e-shopu) a počet uskutečněných nákupů, příp. počtu návštěvníků a celkového obratu.