Drobečková navigace

Úvod > Pro Firmy > Smlouva o provozu webu

Smlouva o provozu webu

 

Webové stránky většiny fyzických a právnických osob jsou často klíčovým nástrojem pro komunikaci s veřejností, případně pro provozování elektronického obchodu. Případná porucha (nedostupnost nebo omezená funkčnost webu) může uživateli webu způsobit nemalé škody. Z tohoto důvodu je třeba provozování webu a dalších s provozem webu souvisejících služeb smluvně upravit.

S ohledem na předmět závazků smluvních stran vyplývajících ze smlouvy o provozování webu je smlouva o provozování webu typem smlouvy, který není upraven obchodním zákoníkem – tzv. smlouvou nepojmenovanou uzavíranou dle ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Při uzavírání takové smlouvy je třeba klást důraz na dostatečné vymezení předmětů závazků obou účastníků, neboť obsah celé smlouvy si určují sami učastníci. Není-li účastníky smlouvy v určité otázce nic smluveno, mohou se na jejich právní vztah užít analogicky zákonná ustanovení, která upravují závazkový právní vztah obsahem a účelem nejbližší. Písemná forma smlouvy je s ohledem na právní jistotu smluvních stran doporučeníhodná.

Obsah smlouvy o provozování webu

Smlouva o provozování webu by měla obsahovat zejména:

 • základní práva a povinnosti smluvních stran;
 • vymezení dostupnosti služeb a stanovení reakčních lhůt pro případ výpadku webu;
 • stanovení odměny za provoz webu a platebních podmínek;
 • úpravu vzájemné komunikace smluvních stran (zejm. pro případ hlášení výpadku); 
 • stanovení doby trvání poskytování služeb;
 • sankce pro případ nedodržení smluvních povinností (např. pro případ výpadku) a odpovědnost za škodu;
 • úpravu autorských práv;
 • zánik smlouvy.

Práva a povinnosti provozovatele webu

Ve smlouvě o provozování webu by měly být vymezeny základní povinnosti provozovatele webu, mezi které zejména patří zajištění provozu:

 • webu uživatele na technických prostředcích provozovatele (tzn. zajištění nepřetržitého provozu webu uživatele a zajištění přístupu účastníků sítě Internet k webu uživatele – zajištění dostupnosti všech stránek, funkcí, příp. elektronického obchodu, formulářů atp.);
 • publikačního systému pro tvorbu, údržbu a provoz webu uživatele ve sjednaném rozsahu (tzn. zejména zajištění možnosti aktualizace obsahu webu uživatelem);
 • domény;
 • e-mailu;
 • a technické podpory uživatele webu ve sjednaném rozsahu (např. dostupnost pracovníků provozovatele pro řešení případných dotazů uživatele a pro hlášení problémů prostřednictvím webu, e-mailu, telefonu či faxu atp.).

 S výše uvedenými povinnostmi provozovatele webu dále většinou souvisí i další služby  poskytované  provozovatelem webu, jako např.:

 • poskytování pravidelných zpráv o provozu a rozvoji webu (zpracování nových požadavků);
 • zajištění souladu provozovaného webu s aktuální právní úpravou (nebo alespoň informace o změnách právního řádu) atd.

Odpovědnost provozovatele webu za obsah webu se řídí zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Mezi základní práva provozovatele webu sjednávaná ve smlouvě o poskytování webu zejména patří oprávnění:

 • krátkodobě přerušit nebo omezit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných oprav a údržby systému (o tomto by měl provozovatel webu pokud možno uživatele v dostatečném časovém předstihu informovat);
 • omezit nebo pozastavit poskytování služeb z důvodu
  • vyšší moci (požár, povodeň apod.),
  • poruchy zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky energie, telekomunikačního spojení atd.) 
  • na straně třetích osob, pokud takovým skutečnostem nelze zabránit;
 • za stanovených podmínek bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli upozornění ukončit poskytování služby (například pokud obsah webu je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, poškozuje dobré jméno provozovatele webu nebo jeho pověst, šíří nástroje či prostředky ohrožující bezpečnost sítě Internet a datové sítě provozovatele webu, souvisí s tématikou drog, hazardních her, extrémismu, je pornografický nebo jinak sexuálně orientovaný, je v rozporu s autorskými a jinými právy třetích osob atp.).

Práva a povinnosti uživatele webu

Ze smlouvy o provozování webu by měla vyplynout zejména povinnost uživatele webu využívat služby provozovatele webu v souladu s právními předpisy a smlouvou o provozování webu, a to pouze k zákonným účelům.

Dále by měla být ve smlouvě o provozování webu upravena odpovědnost uživatele webu za  informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím svého webu. S tímto je spojená i úprava odpovědnosti uživatele za případnou škodu vzniklou poskytovateli webu nebo třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti.

K základním právem uživatele patří užívat web a další služby spojené s provozem webu v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o provozování webu.

Dostupnost služeb a stanovení reakčních lhůt

Zajištění nepřetržitého provozu webu nezle ze strany provozovatele stoprocentně dosáhnout. Vždy existuje možnost výpadku. Nicméně provozovatel webu musí být schopen garantovat dostupnost webu určité úrovně a být schopen reagovat na případné výpadky v provozu webu.

Dostupnost služeb je vhodné vymezit procentuálně s návazností na stanovení případné slevy z odměny za provozování webu pro případ dosažení nižší než stanovené procentuální výše dostupnosti v daném časovém období. Úprava reakčních lhůt na možné výpadky v provozu webu by měla odpovídat možnostem provozovatele webu a případným potřebám uživatele. Je zřejmé, že vyšší úroveň dostupnosti webu uživatele a včasná reakce provozovatele webu na výpadek znamená také vyšší odměnu placenou uživatelem za provoz webu. Proto je důležité stanovit takovou úroveň provozních služeb, která je současně pro uživatele ekonomicky přijatelná.

Úprava dostupnosti služeb může být zahrnuta přímo do smlouvy nebo může být upravena samostatnou smlouvou (v případech obsáhlé úpravy), na kterou by měla smlouva o provozování webu odkazovat.

Odměna za provozování webu

Odměna za provozování webu je obvykle stanovována paušálně za určité časové období a je závislá zejména na výši dostupnosti webu v daném časovém období a v závislosti na stanovení reakčních lhůt v případě výpadku webu.

Sankce pro případ nedodržení smluvních povinností, odpovědnost za škodu

Pro případ porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o provozování webu je vhodné stanovit smluvní pokuty, jejichž výše by měla odrážet význam konkrétní porušené povinnosti. Pro případ výpadku z provozu webu je možné sjednat např. také slevu z odměny za provoz webu.

Zcela konkrétním způsobem by měly být také upraveny podmínky odpovědnosti provozovatele webu za škodu, která by mohla uživateli webu vzniknou např. v důsledku výpadku provozu webu, vadné funkce webu, ztráty dat nebo pošty, případně v důsledku nedostupnosti nebo vadné funkce dalších poskytovaných služeb. Výše odpovědnosti provozovatele webu za škodu je ve většině případů v praxi omezována částkou zaplacenou zákazníkem provozovateli za konkrétní službu v daném časovém období.

Obdobným způsobem je vhodné upravit i případnou odpovědnost uživatele webu za škodu způsobenou provozovateli v důsledku porušení smluvních povinností uživatelem webu.

Autorská práva

Smlouva o provozování webu by měla upravit autorská práva k materiálu (texty, obrázky), který byl vložen do redakčního systému provozovatele webu, jakož i autorská práva k originálnímu designu webu.

Zánik smlouvy

Ve smlouvě o provozování webu by měly být upraveny podmínky zániku smlouvy (uplynutím doby, odstoupením od smlouvy, výpovědí, atd.) a také práva a povinnosti smluvních stran s touto skutečností spojených. V případě zániku smlouvy o provozování webu je vhodné ve smlouvě upravit mimo jiné povinnost provozovatele webu předat uživateli webu veškeré informace a podklady potřebné pro případný další provoz webu prostřednictvím jiného provozovatele webu, a to v z důvodu zajištění potřebné kontinuity provozování webu uživatele.

V rámci přípravy smlouvy o provozování webu je vhodné dále věnovat pozornost také otázce ochrany osobních údajů, zachovávání mlčenlivosti a úpravě řešení vzájemných sporů.