Drobečková navigace

Úvod > Pro Firmy > Smlouva o vytvoření webu

Doporučení ke smlouvě na vytvoření webu

Po právní stránce lze na smlouvu o vytvoření webu pohlížet jako na smlouvu o dílo, a to zejména s ohledem na předmět této smlouvy, kterým je vytvoření webu – díla.

Obecně ke smlouvě

Smlouva o dílo je jako smluvní typ upravena v obchodním a občanském zákoníku. Je-li smlouva uzavírána mezi dvěma podnikateli a je zřejmé, že se týká jejich podnikatelské činnosti, použijí se na úpravu smlouvy o dílo ustanovení obchodního zákoníku (viz §536 – 565 obchodního zákoníku). To však neznamená, že by smlouvu o dílo dle obchodního zákoníku nemohla uzavřít s podnikatelem i osoba, která není podnikatelem. V tomto případě je však nutná výslovná písemná dohoda smluvních stran o tom, že se jejich smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem (viz § 262 obchodního zákoníku). Bude-li však smluvních vztah podnikatele a osoby, která podnikatelem není podřízen obchodnímu zákoníku, bude třeba zvážit mimo jiné ustanovení občanského zákoníku a jiných právních předpisů ochraňujících nepodnikatele jako spotřebitele. Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem.

V dalším se budeme zabývat pouze smlouvou o dílo dle obchodního zákoníku, která je  uzpůsobena potřebám podnikatelské činnosti smluvních stran lépe než smlouva o dílo upravená občanským zákoníkem.

Smlouva o dílo dle obchodního zákoníku (dále pojmenovaná jako „smlouva o vytvoření webu“) nemá předepsanou písemnou formu. Písemná forma smlouvy je však s ohledem na právní jistotu smluvních stran doporučeníhodná. Vhodné je též sjednat, aby i veškeré následné změny smlouvy byly písemné, tj. například ve formě písemných číslovaných dodatků ke smlouvě, které by měly být její nedílnou součástí.

Zákonná úprava smlouvy o dílo je kromě kogentního ustanovení § 536 obchodního zákoníku dispozitivní povahy. To znamená, že smluvní strany se mohou od ustanovení obchodního zákoníku dle svých potřeb smluvně odchýlit. Úprava obsažená v obchodním zákoníku má tedy povahu pouze určité „předlohy chování“ smluvních stran.

Smluvní strany si mohou pojmy, které nejsou stanoveny obchodním zákoníkem, definovat samy. To je velmi vhodné zejména s ohledem na různorodost jednotlivých potřeb smluvních stran.

Při uzavírání smlouvy by měli zejména objednatelé zvážit zařazení ustanovení o významu a účelu smlouvy do smluvních ustanovení smlouvy, a to zejména s ohledem na stávající právní úpravu náhrady škody a penalizace.

Specifikace a testování webu

Smlouvou o vytvoření webu se zhotovitel zavazuje k vytvoření webu. Vzhledem k potřebné specifikaci díla (vytvářeného webu) je vhodné, aby smlouva o vytvoření webu obsahovala zejména požadavky na vytvoření webu (obsah a struktura webových stránek, jejich grafický design a technické zpracování atd.). Vzhledem k množství různých informací, které mohou web specifikovat, je možné specifikaci díla s patřičným odkazem ve smlouvě vymezit také v příloze smlouvy, která by měla být nedílnou součástí smlouvy.

S ohledem na objednatelem požadované vlastnosti webu je vhodné si ve smlouvě dohodnout také testování webu zhotovitelem. Testování webu je vhodné provést v rozsahu nutném pro prověření jeho úplnosti a jeho funkcí a současně pro ověření jeho řádného provedení. Jestliže má být podle smlouvy řádné provedení webu prokázáno zkouškami (otestováno), považuje se web za vytvořený až poté, co zkoušky úspěšně proběhly. Úspěšným provením zkoušek a předáním webu objednateli zhotovitel splní svůj závazek vytvořit web vyplývající pro něj ze smlouvy.

Ve smlouvě je možné sjednat také zkušební provoz webu. V rámci zkušebního provozu je možné identifikovat případné vady webu či jeho provozování a pružně na takovéto vady reagovat.

Cena webu

Dalším základním závazkem vycházejícím ze smlouvy o vytvoření webu je závazek objedatele, zaplatit zhotoviteli za vytvoření webu cenu.  S ohledem na právní jistotu smluvních stran by cena vytvoření webu měla být ve smlouvě dohodnuta nebo by v ním měl být alespoň stanoven způsob jejího určení. Také případná platba záloh by měla spadat pod úpravu obsaženou ve smlouvě, a to z důvodu předcházení budoucích možných sporů smluvních stran.

Doba a způsob vytváření webu

Ze smlouvy o vytvoření webu by měl také vyplynout závazek zhotovitele vytvořit web na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době. Určení doby, v jaké by měl zhotovitel web provést, je důležité zejména s ohledem na možnou penalizaci zhotovitele, byla-li tato penalizace pro případ prodlení zhotovitele s vytvořením webu s smluvními stranami sjednána.

Při vytváření webu postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla  vázán pokyny objednatele, pokud se k tomuto postupu smlouvou o vytvoření webu nezavázal.

Předání a převzetí webu a nabytí vlastnického práva k webu

Z ustanovení obchodního zákoníku mimo jiné také vyplývá, že objednatel je povinen provedené dílo (vytvořený web) od zhotovitele převzít. O předání a převzetí webu je vhodné sepsat písmený zápis, který podepíší obě smluvní strany. Ze zápisu by mělo vyplývat, že web byl vytvořen dle požadavků objednatele uvedených ve smlouvě o vytvoření webu, že web byl předepsaným způsobem odzkoušen a že objednatel tento web přebírá. Zjistí-li objednatel vady webu, měly by být takové vady v zápise uvedeny a měla by být dohodnuta doba jejich odstranění zhotovitelem.

Spolu s předáním webu objednateli je vhodné ve smlouvě upravit i nabytí vlastnického práva k webu objednatelem. Přechod vlastnického práva k webu ze zhotovitele na objednatele je možné spojit právě s okamžikem převzetí webu objednatelem. Po nabytí vlastnického práva objednatelem by měl objednatel být vlastníkem webu, tedy měl by mít zcela zajištěno užívání webu za smlouvou sjednaných podmínek i v případě zániku smlouvy (např. v případě odstoupení od smlouvy z důvodu porušení sjednaných povinností kteroukoliv ze smluvních stran).

Stejnou pozornost jako nabytí vlastnického práva k webu je třeba věnovat i vlastnickému právu k doméně. Doména by měla být od okamžiku vytvoření výhradně ve vlastnictví objednatele, a to z důvodu předející budoucích možných sporů mezi zhotovitelem a objednatelem.

Vady webu a Záruka

Web má vady, jestliže provedení webu nebude odpovídat výsledku určenému ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady webu, jež má web zejména v době jeho předání objednateli. Za vady webu, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

Zárukou za jakost přejímá zhotovitel písemně závazek, že dodaný web bude po určitou dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Závazek zhotovitele spočívající v tom, že web bude mít po smluvenou dobu vlastnosti požadované objednatelem a že ho objednatel bude moci užívat k požadovanému účelu by měl být ve smlouvě o vytvoření webu upraven. To samé platí i o určení délky záruční doby a o stanovení okamžiku počátku jejího běhu (obvykle okamžikem předáním/převzetím webu).

Autorství

Zhotovitel dle obchodního zákoníku mimo jiné odpovídá za porušení práva jiné osoby z duševního vlastnictví v důsledku použití webu, jestliže k tomuto porušení dojde podle našeho právního řádu nebo podle právního řádu státu, kde má být web příp. využit, a zhotovitel o tom věděl v době uzavření smlouvy. Je zřejmé, že zhotovitel rovněž může požadovat ošetření autorství k podkladům, které dodá objednatel za účelem vytvoření webu.

V případě, že vás tento článek zaujal, doporučujeme také články Doporučení ke smlouvě o provozu webu (publikován v prosinci 2009), Požadavky na dodavatele webu a Projektové řízení.